ქორწინების შეწყვეტა და მისი ბათილად ცნობა

დაახლოებით ერთი კვირის წინ ჩემი პოსტი ქორწინებას ეხებოდა. თუმცა მასალის სიდიდის გამო საკითხის ბოლომდე ამოწურვა ვერ მოვახერხე და ქორწინების შეწყვეტა და მისი ბათილად გამოცხადებას ცალკე პოსტს მივუძღვნი.

ქორწინების შეწყვეტა

ქორწინების შეწყვეტის ორი საფუძველი არსებობს: მეუღლის გარდაცვალება და განქორწინება. საქართველოს კანონმდებლობა არც იძულებით დაქორწინებას იცნობს და არც იძულებით ოჯახის შენარჩუნებას.  განქორწინებისთვის ერთ–ერთი მეუღლის სურვილიც საკმარისია. მეუღლეებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ განქორწინდნენ. კანონი ამ კუთხით მხოლოდ ერთადერთ შეზღუდვას ითვალისწინებს: ცოლის ორსულობის დროს და ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, ქმარს უფლება არა აქვს, ცოლის თანხმობის გარეშე, შეიტანოს სარჩელი განქორწინებაზე. სხვა ნებისმიერ დროს, როგორც ცოლს, ისე ქმარს, სრული უფლება აქვთ, მოითხოვონ განქორწინება.

კანონი იცნობს განქორწინების ორ წესს:
–განქორწინება სასამართლოს გზით და
–განქორწინება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში.

სასამართლოს ჩარევა საჭიროა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მეუღლეებს შორის არსებობს რაიმე სახის დავა – ქონებრივი, შვილებთან დაკავშირებით და ა.შ რომელსაც ისინი ურთიერთშეთანხმებით ვერ წყვეტენ. თუ კი განქორწინება სასამართლოს გზით გაქვთ გადაწყვეტილი მაშინ უნდა მიმართოდ რაონულ ან საქალაქო სასამართლოს თქვენი და თქვენი მეუღლის საერთო საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.თუ კი ამ დროისთვის ცალ–ცალკე ცხოვრობთ, სასამართლოს უნდა მიმართოდ თქვენი მეუღლის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.  სასამართლოს უნდა მიმართოდ სამოქალაქო სარჩელით, რომელსაც აქვს სპეციალური დადგენილი ფორმა და რომელიც შეგიძლიათ მოიპოვოთ სასამართლოში ან ადვოკატის მეშვეობით. სარჩელის შეტანისას, საჭიროა გაითვაისწინოთ სახელმწიფო ბაჟის საკითხი. სახელმწიფო ბაჟის მინიმალური ოდენობა არის 100 ლარი, მაქსიმალური 3000 ლარი. ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა ღირებულების ქონებრივი სარგებლის მიკუთვნებას ითხოვთ.თუმცა თუ ალიმენტის გადახდას ითხოვთ, მაშინ ბაჟის გადახდისგან თავისუფლდებით. საყურადღებოა, რომ განქორწინების გადაწყვეტილების გამოტანისას, სამართლო თავად განსაზღვრავს, თუ რომელმა მეუღლემ უნდა გადაიხადოს კანონით გათვალისწინებული ბაჟი და ასევე, თუ საჭიროდ მიიჩნევს რომ ბაჟი გადაახდევინოს ორივე მეუღლეს, იგი განსაზღვრავს თითოეული მეუღლის მიერ გადასახდელ თანხას.

განქორწინების საქმის განხილვისას, სასამართლო იღებს გარკვეულ ზომებს მეუღლეთა შესარიგებდად. მას უფლება აქვს გადადოს საქმის განხილვა და მეუღლეებს შესარიგებლად მისცეს დრო არაუმეტეს ექვსი თვისა. თუკი სასამართლო დაადგენს, რომ მიუხედავად ამ ზომებისა, მეუღლეთა შემდგომი თანაცხოვრება და ოჯახის შენარჩუნება შეუძლებელია, მაშინ იგი იღებს გადაწყვეტილებას განქორწინების შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს სამოქალაქო რეესტრში. დარეგისტრირება შესაძლებელია გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან, არა უგვიანეს სამი წლის განმავლობაში, რომელიმე მეუღლის ინიციატივით. თუკი ეს სამი წელი ისე გავიდა, რომ არც–ერთმა მეუღლემ გადაწყვეტილება არ გაატარა რეგისტრაციაში, მეუღლეები კვლავ დაქორწინებულად ჩაითვლებიან.

ხლო თუკი შეუღლეები თანხმდებიან განქორწინებასა და მის პირობებზე, მაშინ სასამართლოსადმი მიმართვა საჭირო არ არის და განქორწინება ხდება უბრალოდ, ერთობლივი განცხადების შეტანით, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში, ერთ–ერთი მეუღლის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და მოეთხოვებათ მომსახურეობის საფასურის გადახდა, რაც შეადგენს 45 ლარს.. განცხადებაში მეუღლეები ადასტურებენ, რომ თანახმანი არიან განქორწინებაზე და ერთმანეთს შორის დავა არ აქვთ. განქორწინება ხდება განცხადების შეტანის დღიდან 15 სამუშაო დღის გასვლის შემდეგ, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუკი სახეზეა განსაკუთრებლი გარემოება  ერთ–ერთი მხარის სიცოცხლისთვის რეალური საფრთხე, ბავშვის დაბადება და ა.შ გნქორწინების რეგისტრაცია შეიძლება მოხდეს განცხადების შეტანის დღესვე. ქორწინება შეწყვეტილად ითვლება განქორწინების რეგისტაციის მომენტიდან.

განქორწინება, შეიძლება ერთ–ერთი მეუღლის განცხადებითაც მოხდეს იმ პირთან რომელიც:
ა) კანონით დადგენილი წესით, აღიარებულია უგზო–უკვლოდ დაკარგულად;
ბ)  სულით ავადმყოფობის ან ჭკუასუსტობის გამო, ცნობილია ქმედუუნაროდ;
გ) სასამართლოს მიერ, მსჯავრდებულია დანაშაულისთვის და მისჯილი აქვს თავისუფლების აღკვეთა, არანაკლებ სამი წლის ვადით.

ასეთ შემთხვევაში, მეუღლე ვალდებულია, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს წარუდგინოს სათანადოდ დამოწმებული, კანონიერ ძალაში შესული დოკუმენტაცია. თუკი განქორწინების  შემდეგ, გარდაცვლილად გამოცხადებული ან უგზო–უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული მეუღლე გამოჩნდება, მაშინ გაუქმდება სასამართლოს გადაწყვეტილება და ქორწინება შეიძლება აღდგეს მეუღლეთა ერთობლივი განცხადების შეტანით სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში. ქორწინების აღდგენა დაუშვებელია, თუ გარდაცვლილად გამოცხადებული ან უგზო–უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის მეუღლე უკვე დაქორწინებულია სხვა პირზე.

ქორწინების ბათილობა

ქორწინება შეიძლება ბათილად იქნას ცნობილი, თუკი თავიდანვე დარღვეული იყო დაქორწინების კანონით დადგენილი პირობები. აუცილებელია იცოდეთ, რომ ქორწინების შეწყვეტა და ქორწინების ბათილობა, სულ სხვადასხვა სამართლებრივი ინსტიტუტებია. თუკი ქორწინების შეწყვეტის დროს, ქორწინება და მის შედეგად წარმოშობილი ყველა სამართლებრივი შედეგი ჩვეულებრივ შემდგარად თვლება, ქორწინების ბათილობის დროს – ითვლება, რომ ქორწინება არ მომხდარა და შესაბამისად, არ წარმოშობილა არავითარი სამართლებრივი შედეგი. ქორწინება შეიძლება ბათილად ცნოს მხოლოდ სასამართლომ. არავის აქვს უფლება, მიუთითოს ქორწინების ბათილობაზე, თუკი იგი სასამართლომ არ აღიარა ასეთად.

25 thoughts on “ქორწინების შეწყვეტა და მისი ბათილად ცნობა

 1. კახი

  განქორწინების თაობაზე დამჭირდე ცნობები, პირველი ეს ბლოგი გამახსენდა და აქვე ვიპოვე რასაც ვეძებდი 🙂 კარგია რომ წერთ ასეთ საინტერესო პოსტებს!

 2. ანონიმური

  თუ ერთ ერთი მეუღლე საზღვარგარეთაა, განქორცინება როგორ მოხდება?

  1. ზაზა

   მინდა განქორწინება, ამჟამად არ ვიმყოფები საქართველოში, მეუღლე საქართველოშია

   1. ზაზა

    განქორწინება მინდა, მყავს 2 შვილი, პატარა 2 თვის არის, მე საქართველოში არ ვიმყოფები, მეუღლე საქართველოშია

   2. ნონა

    Gamarjobat erti shekitxva maqvs me sazgvargaret var da minda xelis gawero da ra dokumentebia sachirio amistvis da mindobilobit tu sheileba es moxdes da rodidan mushaobt tqven

 3. ვახო

  თუ შეიძლება განქორწინება, მხოლოდ ერთ ერთი მეუღლის სურვილით, სასამართლოს გარეშე, სამოქალაქო თუ საჯარო რეესტრში. და რა პროცედურები არის გაშავლელი.

 4. თამთა

  კითხვა მაქვს… განქორწინება მსურს, მეუღლეს ეს “არ აწყობს”. ვის უნდა მივმართო პირველ რიგში და რა თანხა დამჭირდება აუცილებლად??

 5. ვახტანგი

  მეუღლე ცხოვრობს ქუთაისში, მე თბილისში. გთხოვთ განმიმარტოთ: სად უნდა შევიტანო განცხადება( სარჩელი) განქორწინების თაობაზე. რომელი ქალაქის სასამართლოში, რადგანაც მეუღლე არ მაძლევს განქორწინებას. თუ შეიძლება განცხადება შევიტანო თბილისის საქალაქო სასამართლოში და განიხილოს ქუთაისის სასამართლომ. ბაჟი როდის უნდა გადავიხადო, თავიდანვე თუ განხილვის შემდეგ და რამდენი. არც ქონება და არც მატერიალური დავა არც ერთს არ გაგვაჩნია, არც თაერთო შვილები.

 6. ია.

  როცა არანაირ ვალდებულებას არ ითხოვს ქალი უბრალოდ უნდა განქორწინება იმიტომ რომ არის მეუღლისგან გაუსაზლის პირობებში.(ვგულისხმობ იმას რომ შეზღუდული ყავს მეუღლე. ყველაფერზე ეჭვიანობს ,რასაც მოიტანს ოჯახში ამადლის ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ) და რისი თქმა მინდა აქვს რამე გადასახდელი ქალს სარჩელის შემოტანის შემთხვევაში.

  1. მარი

   599340299 იურისტის ნომერია და დაუკავშირდით.
   მე გამიწია სასამართლოში წარმომადგენლობა და საუკეთესო იურისტია.

 7. მილენა

  მოგესალმებით. გამაჩნია ერთი შეკითხვა. თუკი ერთ-ერთი მხარე თანახმა არაა და დასტურს არ იძლევა განქორწინებაზე ამ შემთხვევაში როგორ მოვიქცეთ.

 8. ანონიმური

  აქვსთუ არა უფლება კაცს რომელმაც უარი სთქვა ოჯახზე გაეყარა და 15 წელი წასულია მერე მოვიდეს ისევ და არც მშვიდობ და არც შერიგება უნდოდეს და ცხოვრობდეს ისე რა 1ნას ამ დროს იმ ცოლმა რომელიც მიატოვა 15 წელი და შერიგებაზეც არ ფიქრობს რა ზომებს მივმართო მიპასუხოს ვინმემ

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s