როგორ უნდა გადაწყდეს დავა? (კაზუსი)

შპს “მშენებელს” და შპს “მეტალს” შორის დაიდო ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც შპს “მეტალმა” იკისრა ვალდებულება მიეყიდა შპს “მშენებელისთვის კონკრეტული ტექნიკური მახასიათებლის მქონდე დიზელის სამონტაჟო ავტომატრისა, ბურღით, მარკით აგდ-1. ნასყიდობის საგნის ღირებულება განისაზღვრა 609 000 შვეიცარული ფრანკით. ანგარიშწორება უნდა განხორციელებულიყო ეროვნულ ვალუტაში საქონლის მიწოდებიდან ორი დღის ვადაში. საქონლის მიწოდება უნდა მომხდარიყო 2012 წლის 20 მაისს. მიწოდების ადგილად განისაზღვრა შპს “მშენებელის” იურიდიული მისამართი. საქონლის გადაცემის დროს უნდა შემდგარიყო მიღება-ჩაბარების აქტი. საქონლის ღირებულების შეთანხმებულ ვადაში გადაუხდელების გამო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შემძენს უნდა გადაეხადა პირგასამტეხლო. დათქმულ ვადაში, 2012 წლის 20 მაისს, შპს “მეტალმა”  შპს “მშენებელს” მიაწოდა საქონელი იურიდიულ მისამართზე. შპს “მშენებელმა” მიწოდებული საქონელი განათავსო უსაფრთხოდ თავის ტერიოტორიაზე, ამასთან საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტზე შპს “მეტალს” არ მოუწერა ხელი, ვინაიდან პრეტენზია გაანცხადა ნივთის ნაკლთან დაკავშირებით, კერძოდ საქონლის ტექნიკური პასპორტი არ იყო ნათარგმნი ქართულ ენაზე, ამასთან ვიზუალური დათვალიერებით ვერ მოხერხდებოდა საქონლის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობის დადგენა მოთხოვნილ პარამეტრებთან და ამისთვის აჭირო იყო ექსპერტიზის დასკვნა. საექსპერტო დაწესებულებამ 2012 წლის 20 ივლისს გასცა დასკვნა, რომ ექსპერტიაზაზე წარდგენილი ავტომატრისა აგდ-1 თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებით მთლაინად აკმაყოფილებდა ხელშეკრულებაში მითითებულ პირობებს და ვარგისი იყო ექსპლუატაციისთვის. ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან ორ დღეში შპს “მშენებელმა” გადაურიცხა შპს “მეტალს” ნასყიდობის საგნის საფასური, ამასთან მოითხოვა ტექნიკური პასპორტის თარგმნის და ექსპერტიზის ხარჯის ანაზღაურება. შპს “მეტალმა” უსაფუძვლოდ მიიჩნია პრეტენზია და თავის მხრივ მოითხოვა პირგასამტეხლოს ანაზღაურება თანხის დაგვიანებით ანაზღაურების გამო.

როგორ უნდა გადაწყდეს დავა? იმსჯელეთ მხარეთა პოზიციების მართებულობაზე.

შეგახსენებთ რომ კაზუსის ამოსახსნელად დაგჭირდებათ სახელშეკრულებოს, კერძოდ ნასყიდობის ხელშეკრულების, ცოდნა : )

7 thoughts on “როგორ უნდა გადაწყდეს დავა? (კაზუსი)

 1. salo

  eqspertiza gatvaliswinebuli unda yofiliyo xelshekrulebashi radgan ubralo datvalierebit ver moxexrxdeboda saqonlis naklis agmochena,magram aucilebeli iyo teqnikuroi pasportis qartul enaze targmna da gadacema amitomac sps mshenebels unda aunazgaurdes gaweuli xarjebi

  1. siyvarulovna Post author

   სალო, სამწუხაროდ ცდები.
   ტექნიკური ასორტი არ არის მნიშვნელოვანი საბუთი, რომლის თარგმნა/არ თარგმნა იწვევს რაიმე შედეგს და შესაბამისად არ აქვს უფლება მოითხოვოს თარგმნაში დახარჯული ხარჯები.
   ასევე, რადგან მან ტვირთი უკვე გადმოზიდა და თავის(!) ტერიტორიაზე განათავსა ითვლება რომ მან მიიღო საქონელი, ე.ი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ყველა ირობა შესრულდა. ამასთანავე, ის რომ ექსერტიზა ჩატარდა იყო მისი უფლება და აქედან გამომდინარე არც ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს.
   რადგან გავარკვიეთ რომ შს მშენებელს არ აქვს ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება გამოდის რომ მან დაარღვია კანონი და ე.ი უნდა დაეკისროს პირგასამტხლოც : )

   1. ani

    ყველა პირობა როგორ შესრულდა? მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელი არ მოუწერიათ. აქედან გამომდინარე პირობა დარღვეულია.

 2. ანონიმური

  2017 წლის 10 იანვარს მიმინოშვილსა და ინდ. მეწარმე კაკაჩიას შორის წერილობითი ფორმით დაიდო საწყობის ქირავნობის ხელშეკრულება. ხელშეკრულების თანახმად ქირის თანხა განისაზღვრა 400 ლარით. ქირავნობის ხელშეკრულება დაიდო 2 წლის ვადით და ხელშეკრულებაში მხარეებმა მიუთითეს, რომ ის გაგრძელდებოდა ავტომატურად იმავე ვადით, თუ ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ დამქირავებელი გააგრძელებდა ნივთით სარგებლობას და გამქირავებელი ამის წინააღმდეგი არ იქნებოდა. ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ ინდ. მეწარმე კაკაჩია კვლავ სარგებლობდა საწყობით და იხდიდა ყოველთვიური ქირის თანხას. 2019 წლის 20 სექტემბერს მიმინოშვილმა აღნიშნული უძრავი ქონება გაასხვისა შპს „ფერმესზე“, რომელმაც ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების დროს იცოდა ქირავნობის ხელშეკრულების არსებობის შესახებ. 2019 წლის 17 ნოემბერს შპს „ფერმესის“ აღმასრულებელი დირექტორის მიერ ინდ. მეწარმე კაკაჩიასთვის გაგზავნილ იქნა წერილი, რომლითაც ის სთავაზობდა დამქირავებელს გაზრდილი ქირის თანხის გადახდას თვეში 2000 ლარის ოდენობით. წერილში აღნიშნული იყო, რომ ქირავნობის ხელშეკრულებაში მითითებული ქირის თანხა საბაზრო ფასზე საგრძნობლად დაბალია. მიმდინარე თვის 25 ნოემბრიდან ქირის თანხა შეადგენდა 2000 ლარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ცალმხრივად შეწყვეტდა ქირავნობის ხელშეკრულებას. დამქირავებელმა უარი განაცხადა გაზრდილი ქირის გადახდაზე და მიუთითა, რომ მას ქონდა მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის გადახდის ვალდებულება.
  2019 წლის 25 დეკემბერს შპს „ფერმესმა“ მიმართა სასამართლოს და მოითხოვა ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლილად აღიარება და უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა. მოპასუხემ არ ცნო სარჩელი და მიუთითა, რომ ქირავნობის ხელშეკრულება არ უნდა შეწყვეტილიყო, რადგან ხელშეკრულების ვადა არ გასულა, ასევე მას არ უნდა გადაეხადა გაზრდილი ქირის თანხა, ვინაიდან ხელშეკრულების პირობის თანახმად ხელშეკრულებაში ცვლილება მხოლოდ ორივე მხარის თანხმობით შეიძლება შესულიყო.
  თქვენი აზრით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აღნიშნულ საქმეზე სასამართლო და რატომ? (პასუხი დაასაბუთეთ და მიუთითეთ შესაბამის მუხლებზე)

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s